INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

dbając o prywatność naszych klientów zapewniamy, że Twoje dane osobowe, powierzone nam na zasadzie Twojej zgody przetwarzane są przez pracowników Gabinetu Pes-Aesthetica zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazujemy informację dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności na temat celów i podstaw przetwarzania danych, a także przysługujących Ci praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

O JAKICH DANYCH MÓWIMY?

Chodzi o Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, korzystając z usług naszego gabinetu, podczas pierwszej wizyty lub kolejnej w okresie po roku od pierwszej wizyty, wypełniając, przed wykonaniem zabiegu, kartę klienta. W naszym gabinecie przyjęliśmy zasadę, że zgoda wyrażana jest pisemnie. Odmowa udzielania zgody oznaczać będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać dokładnie w taki sam sposób, w jaki ją wyraziłeś, czyli pisemnie. Cofnięcie zgody oznaczać będzie, że przy kolejnej wizycie w naszym gabinecie konieczne będzie ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

PES-Aesthetica Natalia Jurczak-Bełdycka
Siedziba administratora 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Brzozowa 2
Telefon 886120464
Adres email natalia@beldycka.pl

 

Dla dodatkowej ochrony Twoich danych administrator, w razie jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej, konsultuje się ze specjalistami z zakresu ochrony danych.

DOSTĘP DO TWOICH DANYCH będą mieli wyłącznie pracownicy Gabinetu Pes-Aesthetica. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza instytucjami upoważnionymi do ich przetwarzania z mocy prawa (instytucje kontroli państwowej). Administrator nie ma również zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KATEGORIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I CEL ICH PRZETWARZANIA

Przetwarzamy tylko te dane, których pozyskanie jest niezbędne do wykonania przez nas usługi, na którą się umawiamy, kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług oraz w celu promocji naszych usług w postaci wiadomości sms, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, informacja o stanie zdrowia. Szczegółowy i zamknięty katalog danych, które chcielibyśmy od Ciebie pozyskać, określony jest w kartach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane o stanie zdrowia są niezbędne do określenia wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegów kosmetycznych, a także ustalenia wskazań pozabiegowych.

Ponadto, na podst. art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO administrator, wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, rejestruje wizerunek klientów gabinetu poprzez system monitoringu zewnętrznego. Kamery znajdują się wyłącznie na zewnątrz budynku i skierowane są na drzwi wejściowe oraz parking.

PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO (Twoja zgoda).

DANE OSOBOWE NIE PODLEGAJĄ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE przez okres jednego roku od dnia ostatniej wizyty
w gabinecie lub do dnia wycofania zgody na dalsze przetwarzanie, poprzez realizację Twojego uprawniania do żądania usunięcia danych. Kolejna wizyta w okresie roku od poprzedniej, wydłuża okres przechowywania danych o następny rok. Dane z zapisu monitoringu kamer usuwane są po 30 dniach od dnia rejestracji.

Administrator przez okres 5 lat od dnia skorzystania z usług kosmetycznych przechowuje imię i nazwisko klienta gabinetu w dzienniku sterylizacji.

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Ciebie.

PRZYSŁUGUJE CI  PRAWO dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania
i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Przysługuje Ci również prawo do ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Gwarantujemy Ci realizację wszystkich Twoich uprawnień wynikających z RODO.

KAŻDY, KTO TWIERDZI, ŻE ADMINISTRATOR NARUSZYŁ JEGO PRAWA, może wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.