Regulamin

Regulamin Gabinetu PES- Aesthetica

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy działalności salonu PES- Aesthetica z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ulicy Brzozowej 2, posiadającego stronę beldycka.pl, zwanego w dalszej części „salon PES- Aesthetica” lub „Gabinet” lub „Gabinet PES- Aesthetica lub „Salon”.
Wszelkie usługi świadczone przez gabinet PES- Aesthetica są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu, a także w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Skorzystanie z usługi wykonanej w PES- Aesthetica oznacza akceptację regulaminu, bez konieczności pisemnego potwierdzenia jego znajomości.
Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu PES- Aesthetica oraz jego pracowników za przeprowadzony zabieg.
Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolności do swobodnego podejmowania decyzjiwe własnym imieniu mogą korzystać z oferty gabinetu PES- Aesthetica wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
Gabinet kosmetyczny PES- Aesthetica nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione bez opieki w poczekalni gabinetu lub przed budynkiem. Za uszkodzenia, bądź zniszczenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru klienta.
Informacja o godzinach otwarcia salonu znajduje się w wizytówce google gabinetu.
W salonie Klienci mają możliwość zakupu zaproszenia upominkowego, karty podarunkowej oraz karnetów na większą ilość zabiegów, zwanych dalej „bonami”. Zakup bonów lub zapłata za zabieg jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Gabinetu PES- Aesthetica.
Gabinet PES- Aesthetica nie przewiduje zwrotów wykupionych bonów. Klient Gabinetu Kosmetycznego PES- Aesthetica zobowiązany jest do przestrzegania terminu ważności bonu. Po upływie terminu, na jaki został wydany, bon traci swą ważność i nie można go wykorzystać ani wymienić na środki pieniężne.
Gabinet Kosmetyczny PES- Aesthetica nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub zagubione bony. Warunkiem wykonania zabiegu jest okazanie w dniu wizyty ważnego bonu. Jeśli klient nie posiada takiego dokumentu, a chce zrealizować zabieg, jest zobowiązany zapłacić gotówką, po czym donieść bon lub karnet. Na tej podstawie otrzyma zwrot środków.
Salon zbiera i przetwarza wyłącznie niezbędne dane osobowe, przekazane przez klientów na zasadzie zgody. Działalność salonu nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator danych utrzymuje polityki ochrony danych i informuje klientów o ich prawach w postaci odrębnych klauzul informacyjnych, umieszczonychw widocznym miejscu w siedzibie salonu.
Salon udostępnia ceny swoich usług w materiałach promocyjnych oraz siedzibie salonu. Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest informowany przed zabiegiem.
Oferowane Klientom Salonu PES- Aesthetica promocje wysyłane drogą SMS i rabaty nie łączą się ze sobą.
Za usługi świadczone w salonie PES- Aesthetica, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub kartą.
Klient, umawiając się na zabieg, zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom, obsługa Salonu, zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości poprzez żądanie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Ewentualne uwagi należy kierować do właścicielki gabinetu pod adreseme-mail: natalia@beldycka.pl
Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i spożywania napojów alkoholowych. Na teren obiektu nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub wnoszące alkohol, bądź jakiekolwiek inne substancje odurzające. W pomieszczeniach zabiegowych zakładu obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

§ 2

Rezerwacja wizyt

Wizyty w gabinecie odbywają się tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 886 120 464 lub osobistym z właścicielem gabinetu podczas jego zmiany w gabinecie.
W przypadku spóźnienia Klienta do 15 minut, Salon PES- Aesthetica zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi. Spóźnienia powyżej 15 minut są podstawą do odwołania wizyty, jeżeli zabieg wpływa na dzienny harmonogram zabiegów innych klientów. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie pracownika Salonu zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
Salon PES- Aesthetica zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.
Klient zapisany na konkretną usługę nie może oczekiwać wykonania innej, chyba, że zabieg nie wpływa na dzienny harmonogram zabiegów innych klientów, o czym ostatecznie zadecyduje pracownik.
Gabinet ma prawo odmowy ponownego zapisu na zabieg w sytuacji gdy Klient dwukrotnie zrezygnuje z wizyty nie informując Salonu lub poinformuje na krócej niż 24 godz. przez planowanym zabiegiem.

§ 3

Kwalifikacja zabiegowa klienta

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem pisemny wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Wywiad przeprowadzany jest na każdej wizycie klienta w gabinecie, nienależnie od tego czy w niedługim odstępie czasu był przeprowadzany wywiad w wyniku wcześniej przeprowadzonego zabiegu w tym Gabinecie. Każdorazowe przeprowadzanie wywiadu ma na celu wyeliminowanie wszelkich przeciwwskazań do zabiegu, które mogły wystąpić z uwagi na tan zdrowia i/lub przyjmowane leki.
Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: zażywanych lekach, chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, kostnego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd.Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za własne zdrowie. W takich przypadkach Klient musi mieć również świadomość narażenia na utratę zdrowia pracownika salonu wykonującego zabieg, co może rodzić roszczenia cywilnoprawne wobec klienta i skutki karnoprawne.
Zatajenie przez klienta wszelkich chorób, wątpliwego stanu zdrowia, ostatnich przebytych zabiegów czy informacji o przyjmowanych lekach powoduje, że klient nie może zgłaszać roszczeń w zakresie powikłań, które wystąpiły w wyniku zatajenia informacji.
W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu oraz właściciel salonu PES- Aesthetica są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
Pracownik Salonu w przypadku powziętych wątpliwości w zakresie występujących przeciwwskazań do wykonania zabiegu może zwrócić się by klient przedłożył oaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu.
Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
W przypadku zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki, zabiegów z użyciem aparatów mających wpływ na tkanki głębokie oraz zabiegów laserowych lub innych, o których decyduje właściciel gabinetu PES- Aestehtica, klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami oraz udzielenia pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Jeśli w trakcie wykonywania serii zabiegów, w późniejszym czasie niż dzień podpisania zgody, pojawią się przeciwwskazania do wyżej wspomnianych zabiegów, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika wykonującego zabieg celem wykluczenia powikłań pozabiegowych.
Klient zobowiązany jest o wszelkich powikłaniach po zabiegu lub jakichkolwiek sytuacjach niepożądanych niezwłocznie poinformować osobę wykonującą zabieg.
Salon nie ponosi odpowiedzialności za wykonane zabiegi jeżeli klient w trakcie niezakończonej serii zabiegowej skorzysta z usług innego salonu.
Klient decydując się na skorzystanie z zabiegu przyjmuje do wiadomości, iż ostateczny efekt zabiegu zależy od indywidualnych cech organizmu, biochemii, przebytych chorób, stosowania się do zaleceń po zabiegowych, kondycji skóry oraz wieku klienta i nie może byćgwarantowany przez Salon.
W celu analizy efektów i przebiegu procesu zabiegowego Salon prowadzi dokumentację. W Salonie wykonywane są zdjęcia stref poddawanych zabiegom, które kluczowe są przy rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń klientów.

§ 4

Higiena gabinetu

Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się rękawiczkach jednorazowego użycia. Do zabiegów wykorzystuje się jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Pracownicy gabinetu są zobowiązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym.

§ 5

Odmowa wykonania zabiegu

Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w czterech sytuacjach:

Gdy występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu, omówione we wcześniejszych punktach regulaminu.
Gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy i godziny otwarcia salonu, a także godziny pracy osób zatrudnionych
Gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w salonie innych Klientów.
Gdy Klient odmówi pisemnego wywiadu, o którym mowa w 3 ust. 1.